POS

Modul fakturisanja sadrži sve izlazne podatke obrađene kroz sve gore navedene module, te na osnovu isti kreira fakture direktno ili indirektno prema kupcu. Također ova modul ima mogućnost upravljanja sa fiskalnim uređajem te se isti može koristiti kao POS terminal za kase.

Također pored osnovnog izlaznog dokumenta modul fakturisanja ima i nekoliko izvještaja koji nam služe za praćenje bilansa i prodaje u kombinaciji sa modulom komercijale.

0 0